NADERE INVENTARISATIE PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Maakt duidelijk welke persoonlijke beschermingsmiddelen waar en wanneer noodzakelijk zijn

ZIJN DE PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN PASSEND BIJ REST-RISICO’S?

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn veelal de laatste stap binnen de arbeidshygiënische strategie. Een persoonlijk beschermingsmiddel mag conform de arbeidshygiënische strategie in beginsel pas dan worden gebruikt op het moment dat het risico door andere (alternatieve) veiligheidsmaatregelen niet of onvoldoende kan worden beperkt en restrisico’s aanwezig zijn. In bepaalde situaties kan van dit beginsel worden afgeweken. Dit mag bijvoorbeeld bij kortstondig gebruik en bij een economisch, niet te rechtvaardigen investering.

NADERE INVENTARISATIE PERSOONLIJK BESCHERMINGSMIDDELEN IN 4 STAPPEN

HOEVERS Arbozorg kan een nadere inventarisatie Persoonlijke Beschermingsmiddelen binnen uw organisatie uitvoeren. Het is belangrijk dat een werkgever een beoordeling maakt van de persoonlijke beschermingsmiddelen die verstrekt gaan worden. De criteria om een beslissing te laten vallen zijn ten minste:

  1. Een inventarisatie en evaluatie van de risico’s waartegen het PBM dient te beschermen (beschikking over een actuele RI&E dus)
  2. Een beschrijving van de eigenschappen van het PBM
  3. Aanvullende risico’s voortvloeiend uit het gebruik van het PBM
  4. Daarnaast zijn er voorschriften over algemene vereisten (CE) en over beschikbaarheid en gebruik

Op basis van de uitkomsten worden praktische adviezen gegeven waarmee de organisatie aan de slag kan om te zorgen voor een veilig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Stap 1 Inventariseren

Werkzaamheden/ taken
Risico’s

Stap 2 Beoordelen

Risicobeoordeling van de risico’s waartegen PBM bescherming moet bieden (AH strategie).

Stap 3 Maatregelen

PBM beschrijven, gebruikswijze, welke werkzaamheden, aanvullende risico’s door gebruikt PBM.

Stap 4 Borging

Veranderingen signaleren
Toezicht
Voorlichting en instructie

WAAROM PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN GOED IN BEELD HEBBEN?

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn de laatste maatregelen (vanuit de arbeidshygiënische strategie) die medewerkers nog kunnen beschermen tegen risico’s. Om deze laatste barrière goed te kunnen laten functioneren zijn de juiste middelen van belang, op het juiste moment en op een juiste manier door werknemers ingezet. Dit vergt kennis van de taken, werkzaamheden en werksituaties. Maar ook van de (on)mogelijkheden van deze persoonlijke beschermingsmiddelen en het sturen van gedrag om deze te gebruiken. 

Z

Rest-risico’s voor PBM goed in beeld

Z

Duidelijk inzicht en overzicht van PBM noodzaak & gebruik

Z

Beter en verantwoord gebruik van passende PBM

Z

​Duidelijk stappenplan voor verbeteringen

OVERIGE NADERE INVENTARISATIE VERPLICHTINGEN

Arbeidsrisico’s met een nadere (of verdiepende) inventarisatieplicht moeten terugkomen in iedere RI&E. Voor welke arbeidsrisico’s bestaan er nadere voorschriften voor een verdiepende inventarisatie?

Wat zegt de wet?

Arbobesluit

Artikel 8.1. t/m 8.3

Alvorens een persoonlijk beschermingsmiddel te kiezen maakt de werkgever, in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, een beoordeling van de uitrusting die hij voornemens is ter beschikking te stellen, teneinde na te gaan in hoeverre deze voldoet aan de in artikel 8.1, eerste, tweede en derde lid gestelde voorwaarden. Deze beoordeling omvat:

a) een risico-inventarisatie en -evaluatie van de gevaren die niet met andere middelen vermeden kunnen worden;

b) een omschrijving van de kenmerken die de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten bezitten om de onder a vermelde gevaren te kunnen ondervangen, rekening houdend met eventuele gevaarbronnen die de persoonlijke beschermingsmiddelen zelf kunnen vormen;

c) een risico-inventarisatie en -evaluatie van de kenmerken van de betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen die beschikbaar zijn, vergeleken met de onder b bedoelde kenmerken.