Nadere inventarisatie verplichtingen

Overzicht van arbeidsrisico’s met een nadere inventarisatieplicht

Alle arbeidsrisico’s geïnventariseerd en geëvalueerd?

En is dat voldoende diepgaand gebeurd? Tijdens de toetsing van een RI&E kan het voorkomen dat een specifiek arbeidsrisico onvoldoende diepgaand of helemaal niet is beoordeeld. Ook is het mogelijk dat, als wij een (basis) RI&E uitvoeren, geadvsieerd wordt om specifieke arbeidsrisico’s nader te beoordelen. In een (basis) RI&E worden alle arbeidsrisico’s in de basis en bedrijfsbreed beoordeeld. Voor veel arbeidsrisico’s is dat afdoende maar niet voor alle! Deze vergen een nadere en meer uitvoerige beoordeling via vragenlijsten, metingen of uitvoerige checklusten. Deze nadere beoordelingen vallen (veelal) buiten de ‘scope’ van een (basis) RI&E (offerte en/of opdracht). Denk bijvoorbeeld aan de blootstelling aan lawaai of lasrook maar ook aan psychische óf fysieke belasting. 

In de RI&E wordt dan mogelijk geadviseerd om hiervoor een nadere inventarisatie uit te voeren. De nadere inventarisatie moet worden opgenomen als actie/maatregel in het Plan van Aanpak. De RI&E is dan formeel (nog) niet volledig totdat deze daadwerkelijk is uitgevoerd. De verdieping kan betrekking hebben op verschillende arbeidsrisico’s opgenomen in het Arbobesluit ‘nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie’. Deze lijst van risico’s uit het Arbobesluit met een nadere inventarisatieplicht moeten per definitie altijd (minimaal basaal) terugkomen in de RI&E.

Als daarvoor aanleiding is, moeten ze dus ook nog nader worden geïnventariseerd. Nadere inventarisaties waar wij u mee kunnen helpen staan hiernaast weergegeven. 

Risico’s met nadere inventarisatie voorschriften

Bijzondere groepen werknemers

Jeugdigen (artikel 1.36)

Zwangere werknemers (artikel 1.41)

Fysieke belasting

Beeldschermwerk (artikel 5.9)

Fysieke belasting (artikel 5.3 b)

Gevaarlijke stoffen

Asbest (artikel 4.54a)

Biologische agentia (artikelen 4.85 en 4.97)

Explosieve atmosferen / explosieveiligheidsdocument (artikel 3.5c)

Gevaarlijke stoffen: algemeen (artikel 4.2), aanvullende registratie (artikel 4.2a), kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen (artikel 4.13), zware ongevallen (artikelen 2.2 t/m 2.5b)

Fysische belasting

Elektromagnetische velden (artikel 6.12k)

Lawaai (artikel 6.7)

Straling: kunstmatig optisch (artikel 6.12d)

Straling: ioniserend (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming artikel 6.15)

Trillingen (artikel 6.11b en 6.11c)

Persoonlijke bescherming

Persoonlijke beschermingsmiddelen (artikel 8.2)

Psychische belasting

Psychosociale arbeidsbelasting (artikel 2.15)

MAAK WERK VAN NADERE INVENTARISATIE VERPLICHTINGEN

Wij helpen regelmatig organisaties met deze nadere inventarisatie verplichtingen. Ook nadere inventarisaties benaderen wij zo praktisch mogelijk met als resultaat: 

Z

Goed en onderbouwd inzicht

Z

Gerichte en specifieke maatregelen

Z

Voldoen aan nadere inventarisatieplicht conform Arbobesluit

RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE | RI&E

Een (basis) risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is hét startpunt voor een goede en structurele zorg voor arbeidsomstandigheden (arbo) in een organisatie: veiligheid en gezondheid van het werk. Uit verschillende onderzoeken van het Ministerie van SZW blijkt dat 45 tot 50% van de bedrijven in Nederland niet beschikt over een RI&E (Jaarverslag 2018 Inspectie SZW, Arbobalans 2018, WEA 2016).